Локална версия на ФИКС Уин   (какво е локална версия на ФИКС Уин виж тук)Версия 2.4.0.6037 от 03.07.2024:

Отстранени грешки:

 • Допълнителна поправка за служители с вид осигурен 03, работещи на втори трудов договор (вид осигурен 403)Версия 2.4.0.6036 от 10.06.2024:

Отстранени грешки:

 • Грешка при генерация на Декларация 6 в случай на 2 коригиращи декларации 1 за човек с една редовна декларация 1Версия 2.4.0.6026 от 20.05.2024:

Отстранени грешки:

 • Грешка при генериране на банков файл с плащания към трети страни (грешката е внесена с версия 2.4.0.6002 от 01.03.2024)
 • Грешка, ненапълно отстранена с версия 2.4.0.6006 от 19.03.2024 – осигурителен доход в Декларация 1 за здравно на пенсионери, имащи доход от друг работодателВерсия 2.4.0.6017 от 06.05.2024:

Нови функционалности:

 • Декларация 1 - обработка на вид осигурен 403 и 402 (втори трудов договор за вид осигурен 03 и 02)Версия 2.4.0.6016 от 29.04.2024:

Нови функционалности: 

 • Автоматично създаване на заличаваща декларация 1 в случай на коригиращи декларации за лице, което е имало през миналия месец повече от една редовна декларация 1 с едни и същи ЕГН и вид осигурен.
 • Добавена възможност да се избира за адрес по месторабота „без определено населено място“ и съответно ЕКАТТЕ=00000.


Отстранени грешки: 

 • Отстранена грешка при пресмятане на осигурителен доход в случай на осигурителен доход под МОП и код 499 (сума получена на друго място).
Версия 2.4.0.6006 от 19.03.2024:

Отстранени грешки: Отстранен проблем в Декларация 1 с осигурителния доход за здравно на пенсионери, работещи и на друго място.


Версия 2.4.0.6004 от 06.03.2024:

Отстранени грешки: Отстранен проблем с добавяне на числова константа 13 в случаите, когато е имало ръчно редактирана друга числова константа.


Версия 2.4.0.6002 от 01.03.2024:

Нови функционалности: 

 • Въведена е нова числова константа 13 - Брой дни болнични, които работодателят плаща при осигурителен стаж < 6 месеца.Тази числова константа в момента има стойност 0, което е съобразено със становището на НОИ : "Ако лицето няма изискуемия 6 месечен осигурителен стаж, то няма право и на възнаграждение за първите два работни дни от временната неработоспособност"

  За справка:
  https://www.nssi.bg/fizicheski-lica/po-bg-zakonodatelstvo/vremenna-nerabotosposobnost/
  въпрос:"Задължение на осигурителя да изплаща на лицето възнаграждение за някои от дните от периода на временната неработоспособност"

  Числова константа 13 дава възможност на работодателя сам да реши дали ще плаща първите 2 дни болнични при стаж по-малък от 6 месеца.

 • Обновена е стойността на константа 22 (Среден брой дни за месец за дадената година (xx.xx))  с коректната й стойност за 2024 година -   20.92Версия 2.4.0.5990 от 08.02.2024:

Отстранени грешки:

 • Отстранен проблем с Декларация 1 за пенсионер , осигуряващ се само за здравно.Версия 2.4.0.5983 от 12.01.2024:

Нови функционалности: 

 • Промените засягат служители, за които организацията е основен работодател към 31 декември, но за отчитания период те имат доход САМО от друг работодател и нямат доход в организацията (например, отчетният период е 12.2022 - 11.2023 и служителят е назначен  през 12.2023). Новата функционалност включва и тези служители в справка 73. Така също за тези служители може да се прави годишно преизчисляване на ДОД и да се отчитат данъчни облекчения, ако има такива. Може да се издава и служебна бележка, в която са отразени доходите от другия работодател и евентуалните данъчни облекчения.  
Версия 2.4.0.5971 от 02.01.2024:

Нови функционалности: 
 

 • Добавен е календар за 2024

 •  Промени, свързани с бюджет 2024
Константа 11 - Брой дни болнични, които заплаща работодателят = 2
Константи 21  (Минимална работна заплата), 85  (Минимален осигурителен доход), 88 (Минимален месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се),  89 (Минимален месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители) = 933 лв.
Константа 86 - Максимален месечен осигурителен доход = 3750 лв.
Таблица МОД – сумите по-малки от 933 лв. са увеличени до тази стойност, другите остават непроменени.
Промени в таблица ТЗПБ
НКПД –  добавени 11 нови кода

 •  Промени във формата на справката по чл. 73, ал.6 от ЗДДФЛ  - премахнати са полетата refundamount и deductedtax, които съответстват на колони 10 и 11 от служебните бележкиВерсия 2.4.0.5967 от 28.11.2023:

Нови функционалности: 

 • Годишното преизчисляване на ДОД се базира на годишна данъчна основа. За нейното изчисляване се използва годишен облагаем доход и платени лични осигуровки за годината (до момента данъчната основа се преизчисляваше за всеки месец поотделно). По новия начин се осигурява възможност осигуровки, платени през месец с нулев облагаем доход  да се зачетат като данъчно облекчение.
 • На основание чл. 48, ал. 8 ЗДДФЛ, получената разлика при годишното изравняване се закръглява/отрязва до пълен лев (аналогично на поле 17 от годишната служебна бележка)
 • Разширяване на формата за подготовка на Справката по чл. 73 ал. 6 с колона, в която се визуализират стойностите от колона 17 на служебната бележка. Сумите в тази колона се сравняват с резултата от годишното преизчисляване на ДОД (код 609 /колона „Разл. ДОД“) . Редовете с разлики се оцветяват с цел да се забележи разликата и да се анализира.
 • Формата за въвеждане на данни от друг работодател е разширена с възможност за въвеждане на авансово използвани данъчни облекчения за деца и деца с увреждания при другия работодател
 • Морски лица: 
Изчисляването на годишната данъчна основа е променено да отговаря на чл. 25, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ, а именно: годишната данъчна основа за доходите, придобити като МОРСКО лице, е 10 на сто от определената по ал. 1 годишна данъчна основа (облагаемо бруто – лични осигуровки). Към така намалената данъчна основа се прилагат данъчните облекчения.  Годишната данъчна ставка е 10%.

Изчисляването на месечната данъчна основа остава непроменено, отговарящо на чл. 42, ал. 2, 3 и 4 от ЗДДФЛ               
(месечна данъчна основа = облагаемо бруто-лични осигуровки–данъчни облекчения; месечна данъчна ставка 1%).

 
Сървърна версия на ФИКС Уин   (какво е сървърна версия на ФИКС Уин виж тук)


Версия за начална инсталация на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1073 от  02.08.2023

 • Виж актуализираща версия 1073 на Фикс Уин сървър


Актуализираща версия на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1073 от  02.08.2023

 • Бюджет 2023 – промени от 01.08.2023 (МОП по категории труд, ТЗПБ, минимален осигурителен доход)

Версии на ФИКС Уин клиент

Версия 2.4.0.5895 от 02.08.2023

 • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5895 от 02.08.2023

 
Ръководство

Версия 1.53 от 29.04.2024

 • Обновени секции, свързани с автоматично генериране на заличаваща Декларация 1 и задаване на адрес по месторабота с ЕКАТТЕ=00000Информация за предишни версии можете да намерите тук.