Локална версия на ФИКС Уин   (какво е локална версия на ФИКС Уин виж тук)


Версия 2.4.0.5968 от 29.11.2023:

Отстранени грешки: 

 • Частична служебна бележка - коригирана грешна година в текста на заглавния ред


Версия 2.4.0.5967 от 28.11.2023:

Нови функционалности: 

 • Годишното преизчисляване на ДОД се базира на годишна данъчна основа. За нейното изчисляване се използва годишен облагаем доход и платени лични осигуровки за годината (до момента данъчната основа се преизчисляваше за всеки месец поотделно). По новия начин се осигурява възможност осигуровки, платени през месец с нулев облагаем доход  да се зачетат като данъчно облекчение.
 • На основание чл. 48, ал. 8 ЗДДФЛ, получената разлика при годишното изравняване се закръглява/отрязва до пълен лев (аналогично на поле 17 от годишната служебна бележка)
 • Разширяване на формата за подготовка на Справката по чл. 73 ал. 6 с колона, в която се визуализират стойностите от колона 17 на служебната бележка. Сумите в тази колона се сравняват с резултата от годишното преизчисляване на ДОД (код 609 /колона „Разл. ДОД“) . Редовете с разлики се оцветяват с цел да се забележи разликата и да се анализира.
 • Формата за въвеждане на данни от друг работодател е разширена с възможност за въвеждане на авансово използвани данъчни облекчения за деца и деца с увреждания при другия работодател
 • Морски лица: 
Изчисляването на годишната данъчна основа е променено да отговаря на чл. 25, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ, а именно: годишната данъчна основа за доходите, придобити като МОРСКО лице, е 10 на сто от определената по ал. 1 годишна данъчна основа (облагаемо бруто – лични осигуровки). Към така намалената данъчна основа се прилагат данъчните облекчения.  Годишната данъчна ставка е 10%.

Изчисляването на месечната данъчна основа остава непроменено, отговарящо на чл. 42, ал. 2, 3 и 4 от ЗДДФЛ               
(месечна данъчна основа = облагаемо бруто-лични осигуровки–данъчни облекчения; месечна данъчна ставка 1%).


Отстранени грешки: 

 • Общинска банка, плащания от/към бюджета през СЕБРА , предназначение „плащания към НАП“ - към плащанията с код 551111 са добавени вноските за Учителски пенсионен фонд
Версия 2.4.0.5963 от 21.11.2023:

Нови функционалности: 

 • Възможност за задаване на коректен текст за основание на плащането в случай на масово плащане на специфични начисления (отделно от заплатата), например стипендии, награди, суми по проекти (детайлите са описани в Ръководството на потребителя, версия 1.51) Версия 2.4.0.5962 от 14.11.2023:

Нови функционалности: 

 • Промени в интерфейса към Инвестбанк , кредитен превод - кодинг типа на кирилицата е сменен на Windows-1251Версия 2.4.0.5961 от 06.11.2023:

Нови функционалности:

 • Промени само за Общинска банка, плащания от/към бюджета през СЕБРА:  въвеждане на ново предназначение „плащания към НАП“ за създаване на файл за банка с плащания на данък и осигуровки.Версия 2.4.0.5951 от 31.10.2023:

Отстранени грешки: 

 • Отстранена неточност при определяне на осигурителен доход за ЗДРАВНО за работещи пенсионери, получили социално плащане.Версия 2.4.0.5949 от 24.10.2023:

Нови функционалности:

 • Промени в интерфейса към Инвестбанк в сила от 01.10.2023. Следните полета не трябва да се попълват:             
- вид и номер на документа, по който се извършва плащане;
- дата на издаване на документа;
- период, за който се отнася плащането.Версия 2.4.0.5948 от 19.10.2023:

Отстранени грешки:

 • В случай на болничен при стаж  < 6 месеца за периода на временната неработоспособност след първите три дни за сметка на работодателя трябва да се начислява здравно при болничен на база минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (проблемът беше, че се начисляваше здравно при неплатен отпуск на база ½ минимална заплата)


Версия 2.4.0.5934 от 28.09.2023:

Нови функционалности:

 • При въвеждане на нов служител с вид осигурен 71 (членове на избирателни комисии) вече не е задължително въвеждането на информация за НКИД, НКПД, Категория персонал, ред от таблицата с МОП; Символна константа 54 може да осигури при определяне процентът за ТЗПБ осигуровките да се използва НКИД на организацията, а не личния НКИД.


Напомням, че повече информация за служители с вид осигурен 71 може да се намери тук: https://www.predistic.com/predistic-71

 
Сървърна версия на ФИКС Уин   (какво е сървърна версия на ФИКС Уин виж тук)


Версия за начална инсталация на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1073 от  02.08.2023

 • Виж актуализираща версия 1073 на Фикс Уин сървър


Актуализираща версия на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1073 от  02.08.2023

 • Бюджет 2023 – промени от 01.08.2023 (МОП по категории труд, ТЗПБ, минимален осигурителен доход)

Версии на ФИКС Уин клиент

Версия 2.4.0.5895 от 02.08.2023

 • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5895 от 02.08.2023

 
Ръководство

Версия 1.52 от 28.11.2023

 • Обновени секции, свързани с преизчисляването на дължимия годишен ДОД, служебна бележка и справка по чл. 73 ал.6Информация за предишни версии можете да намерите тук.