ФИКС Уин

Предистик в партньорство с авторите на широко разпространения в България продукт за труд и работна заплата ФИКС (www.fixs-bg.com) - професор Аврам Ескенази и доцент Румен Радев, разработи Windows – базирания продукт ФИКС Уин.
 
ФИКС Уин реализира всички функции, свързани с ТРЗ :

 • изчислява месечното възнаграждение за действително отработено време на всяко лице от персонала;

 • преизчислява без ограничение назад при закъсняло повишение заплати и суми за придобит трудов стаж и професионален опит, както и полагаемият се данък и осигуровки за този доход, като отнася осигуровките към съответния месец;

 • обработва напълно автоматично отсъствия от настоящия и минали месеци и позволява задаване на отсъствия до произволна дата в бъдеще или пък като брой дни;

 • в случай на стари отсъствия автоматично пресмята съответното сторно от полученото брутно възнаграждение;

 • отпечатва разплащателни фишове;

 • извежда рекапитулации за всяко звено на произволно ниво по разплащателни кодове, по видове плащания (параграфи) и по фондове на Държавното обществено осигуряване;

 • извежда рекапитулации за цялата организация по разплащателни кодове, по видове плащания и по фондове;

 • извежда рекапитулации по категории персонал за отделни кодове и групи кодове, както и по други признаци;

 • по желание на клиента извежда обобщени рекапитулации за произволен брой месеци в рамките на една календарна година (включително за произволен брой години назад) ;

 • извежда сумарно сведение за отсъствията през месеца по видове, общо и в разбивка по категории персонал;

 • отпечатва ведомост за един или повече редовни аванси месечно;

 • изчислява и запазва брутното възнаграждение и брой отработени дни за произволен брой месеца назад, което позволява автоматично пресмятане на начисленията при платен отпуск – чл.177 КТ (дори когато за известен брой месеци има по-малко от 10 отработени дни);

 • сигнализира, отпечатва и сумира червени остатъци, след като прави предварително опит да ги премахне автоматично по зададен от потребителя приоритетен ред;

 • обновява ежемесечно трудовия стаж на всяко лице, като държи сметка за типа на евентуални отсъствия и като поддържа 3 вида  стаж –осигурителен, трудов и още един  по желание на потребителя;

 • отпечатва списъци по различните кодове на удръжки;

 • поддържа данни и ги извежда с оглед безкасово плащане по стандарт на различни банки;

 • позволява настройването на всяка конкретна реализация по отношение на използваните кодове на начисления и удръжки, текстови константи, брой на използвани календари, и др.;

 • разполага с гъвкава система от сервизни функции за поддържане на базата данни;

 • извършва годишно преизчисляване на данъка и издава съответна служебна бележка;

 • осигурява автоматично файловете за НАП на избран от потребителя носител - както за осигуровките, така и по чл.62 от КТ;

 • позволява многофирмена работа - с едно копие (инсталация) на продукта могат да се обработват няколко независими организации;

 • разполага с мощни средства за защита от неоторизиран достъп - използване на сертификати за достъп и създаване на потребителски "роли".

 • използването на ФИКС Уин не изисква допълнителни лицензии/инвестиции за външни програмни продукти, поддържащи работата му; всичко, което е нужно, е безплатно.

 
За потребители на досегашния ФИКС ДОС предлагаме:         

 • автоматично прехвърляне на данните от досегашния ФИКС ДОС към новия ФИКС Уин с донастройване  и с откриване на евентуални противоречия или пропуснати еднозначни дефиниции във ФИКС ДОС;
 • предоставяне на обучения, ръководства, консултации, разяснения, решения на конкретни казуси.

За клиенти:Ако имате интерес от внедряване на продукта във Вашата организация, моля да изпратите заявка на Antoaneta.Radeva@predistic.com като предоставите следната информация:

 • наименование, ЕИК и координати за връзка с организацията (телефон, Е-мейл);
 • приблизителен брой на служителите;
 • тип на организацията (бюджетна, стопанска);
 • разполагаем хардуер – общи характеристики на компютъра(ите);
 • операционна система – общи характеристики;
 • желателна дата за внедряване;
 • банка или банки, с които е необходим интерфейс за безкасово плащане.