Политика по качество и сигурност

Ръководството на фирма Предистик в лицето на двамата й управители официално декларира, че:
 • настоящата политика е съобразена с целите на фирмата;
 • ръководството поема ангажимента да осигурява необходимите ресурси и поддръжката си за функционирането и подобряването на интегрираната система за управление (ИСУ);
 • политиката е разгласена и разяснена на персонала на фирмата.
Предистик е надежден и предпочитан партньор на фирми със сериозно присъствие на световния пазар. Основната дейност на фирмата е разработване на софтуерни проекти и предоставяне на софтуерни услуги. За нас най-важните предпоставки за постигане на устойчивост и високо качество са следните:
 • Фирмата има цели, визия и стратегия, които са определящи за процесите на системата за управление;
 • Екипът разбира, приема и следва целите, визията и стратегията на фирмата и  споделя общите ценности: професионализъм, почтеност и отговорност към всички участници в бизнеса;
 • Фирмата се състои от високо квалифицирани ИТ специалисти, обединени от желанието съвместно да разработват качествен софтуер;
 • Ръководството следи и анализира тенденциите във фирмата и в обществената среда и управлява фирмата проактивно и прозрачно;
Екипната работа в проектите, поддържането на дух на колегиалност и поемането на отговорност към колегите и клиентите са важни фактори за създаването на добра фирмена култура.
ИСУ е в  съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013.  За да може да управлява качествено и ефикасно всички процеси и да подпомага успешното развитие на бизнеса, ръководството на фирмата очаква от фирмената система за управление да удовлетворява и следните основни изисквания:
 • ИСУ трябва да дефинира, оптимизира и организира реалните процеси във фирмата, да бъде лека за ползване и непрекъснато да се подобрява;
 • ИСУ трябва да осигурява непрекъснатост на основната дейност, да ограничава риска от загуби за организацията, да спомага за  предотвратяването на инциденти свързани със сигурността на информацията, както и за намаляване на тяхното потенциално въздействие ;
 • ИСУ трябва да осигури защита на личните данни, с които оперира организацията, съгласно законовите изисквания;
 • ИСУ трябва да е с фокус върху устойчивия успех на фирмата, повишаването на качеството на услугите й и повишаването на удовлетвореността на клиентите;
 • Управлението на проектите, изпълнението им от интегрираните екипи и проверката на предоставяните продукти трябва да бъдат извършвани в тясно взаимодействие с клиентите;
 • ИСУ трябва да дава възможност за развитие на екипа, разширяване на компетенциите и професионално израстване на персонала;
 • ИСУ трябва да дефинира ключови индикатори за успех, анализът на които да позволява взимането на стратегически и оперативни решения на базата на факти.
 • ИСУ в Предистик e валидна за работата на цялата фирма. Тя е задължителна за персонала и ръководството изисква от него систематичното й прилагане в практиката.
 
Като управители на Предистик декларираме участието и отговорността си за изпълнението на настоящата политика.
 
София                                                                                                                                                          Дата: 15.05.2018 г.
Управители на „Предистик“ ООД:   М. Николов, П. Димитрова

 


 

В края на 2017 г. във фирмата успешно бе проведен одит от TÜV Rheinland®, в резултат на който Предистик получи сертификат за съответствие с международния стандарт по качество ISO 9001:2015, с област на приложение „Проектиране и разработване на софтуер“ и със срок на валидност 08.01.2021 г. 

В края на 2018 г. във фирмата успешно бе проведен одит от TÜV Rheinland®, в резултат на който Предистик получи сертификат за съответствие с международния стандарт по сигурност на информацията ISO 27001:2013, с област на приложение „Сигурност на финансова, правна и техническа информация на организацията, клиенти и доставчици при разработка и поддръжка на софтуер“ и със срок на валидност 26.12.2021 г.