Личните качества и умения на нашите разработчици играят съществена роля в изпълнението на сложни задачи в състава на международни екипи.

 

 

  •   Аналитичност, концептуалност и умение за разрешаване на проблеми
  •   Способност за приоритизиране и изпълняване на задачи в условия на голямо натоварване
  •   Умение за работа в екип и сътрудничество
  •   Способност за учене, разбиране и прилагане на нови технологии
  •   Много добри писмени и устни комуникативни и езикови способности
  •   Надеждност и лична отговорност
  •   Ангажираност с качеството
  •   Толерантност по отношение на различията в хората, перспективите и идеите