ФИКС Уин реализира всички функции, свързани с ТРЗ. В долната таблица е показано кои от тях са достъпни независимо от закупения лиценз и кои са достъпни само при закупуване на премиум лиценз. Използването на ФИКС Уин не изисква допълнителни лицензи/инвестиции за външни програмни продукти, поддържащи работата му; всичко, което е нужно, е безплатно.
 

Функция Базов лиценз Премиум лиценз
Изчислява месечното възнаграждение за действително отработено време на всяко лице от персонала х х
Преизчислява без ограничение назад при закъсняло повишение заплати и суми за придобит трудов стаж и професионален опит, както и полагаемият се данък и осигуровки за този доход, като отнася осигуровките към съответния месец х х
Обработва напълно автоматично отсъствия от настоящия и минали месеци и позволява задаване на отсъствия до произволна дата в бъдеще или пък като брой дни х х
В случай на стари отсъствия автоматично пресмята съответното сторно от полученото брутно възнаграждение х х
Отпечатва разплащателни фишове х х
Извежда рекапитулации за всяко звено на произволно ниво по разплащателни кодове, по видове плащания (параграфи) и по фондове на Държавното обществено осигуряване х х
Извежда рекапитулации за цялата организация по разплащателни кодове, по видове плащания и по фондове х х
Извежда рекапитулации по категории персонал за отделни кодове и групи кодове, както и по други признаци х х
По желание на клиента извежда обобщени рекапитулации за произволен брой месеци в рамките на една календарна година (включително за произволен брой години назад) х х
Извежда сумарно сведение за отсъствията през месеца по видове, общо и в разбивка по категории персонал х х
Отпечатва ведомост за един или повече редовни аванси месечно х х
Изчислява и запазва брутното възнаграждение и брой отработени дни за произволен брой месеца назад, което позволява автоматично пресмятане на начисленията при платен отпуск – чл.177 КТ (дори когато за известен брой месеци има по-малко от 10 отработени дни) х х
Сигнализира, отпечатва и сумира червени остатъци, след като прави предварително опит да ги премахне автоматично по зададен от потребителя приоритетен ред х х
Обновява ежемесечно трудовия стаж на всяко лице, като държи сметка за типа на евентуални отсъствия и като поддържа 3 вида  стаж –осигурителен, трудов и още един  по желание на потребителя х х
Отпечатва списъци по различните кодове на удръжки х х
Поддържа данни и ги извежда с оглед безкасово плащане по стандарт на различни банки х х
Позволява настройването на всяка конкретна реализация по отношение на използваните кодове на начисления и удръжки, текстови константи, брой на използвани календари, и др. х х
Разполага с гъвкава система от сервизни функции за поддържане на базата данни х х
Извършва годишно преизчисляване на данъка и издава съответна служебна бележка х х
Осигурява автоматично файловете за НАП на избран от потребителя носител - както за осигуровките, така и по чл.62 от КТ х х
Позволява многофирмена работа - с едно копие (инсталация) на продукта могат да се обработват няколко независими организации х х
Разполага с мощни средства за защита от неоторизиран достъп - използване на сертификати за достъп и създаване на потребителски "роли" х х
Генериране на справки х х
Изпращане на фишове по електронна поща   х
Поддържане плащания с външно финансиране   х
Осигурява информация за удръжки, свързани със задълженията на отделните лица към Взаимоспомагателната каса   х
Осигурява информация за тримесечните и годишните статистически отчети към НСИ   х