ФИКС Уин реализира всички функции, свързани с ТРЗ. В долната таблица е показано кои от тях са достъпни независимо от закупения лиценз и кои са достъпни само при закупуване на премиум лиценз. Използването на ФИКС Уин не изисква допълнителни лицензи/инвестиции за външни програмни продукти, поддържащи работата му; всичко, което е нужно, е безплатно.
 

Функция Базов лиценз Премиум лиценз
Изчислява месечното възнаграждение за действително отработено време на всяко лице от персонала х х
Преизчислява без ограничение назад при закъсняло повишение заплати и суми за придобит трудов стаж и професионален опит, както и полагаемият се данък и осигуровки за този доход, като отнася осигуровките към съответния месец х х
Обработва напълно автоматично отсъствия от настоящия и минали месеци и позволява задаване на отсъствия до произволна дата в бъдеще или пък като брой дни х х
В случай на стари отсъствия автоматично пресмята съответното сторно от полученото брутно възнаграждение х х
Отпечатва разплащателни фишове х х
Извежда рекапитулации за всяко звено на произволно ниво по разплащателни кодове, по видове плащания (параграфи) и по фондове на Държавното обществено осигуряване х х
Извежда рекапитулации за цялата организация по разплащателни кодове, по видове плащания и по фондове х х
Извежда рекапитулации по категории персонал за отделни кодове и групи кодове, както и по други признаци х х
По желание на клиента извежда обобщени рекапитулации за произволен брой месеци в рамките на една календарна година (включително за произволен брой години назад) х х
Извежда сумарно сведение за отсъствията през месеца по видове, общо и в разбивка по категории персонал х х
Отпечатва ведомост за един или повече редовни аванси месечно х х
Изчислява и запазва брутното възнаграждение и брой отработени дни за произволен брой месеца назад, което позволява автоматично пресмятане на начисленията при платен отпуск – чл.177 КТ (дори когато за известен брой месеци има по-малко от 10 отработени дни)
НОВО 2020: Усъвършенствано е изчисляването на сума за платен отпуск, ако в базата данни няма предходен месец с поне 10 работни дни.
х х
Сигнализира, отпечатва и сумира червени остатъци, след като прави предварително опит да ги премахне автоматично по зададен от потребителя приоритетен ред х х
Обновява ежемесечно трудовия стаж на всяко лице, като държи сметка за типа на евентуални отсъствия и като поддържа 3 вида  стаж –осигурителен, трудов и още един  по желание на потребителя
НОВО 2020:
* за трудов и осигурителен стаж се зачитат 60 дни неплатен отпуск; първият месец, за който се увеличават дните признат за стаж неплатен отпуск, е месец май 2020.
* справката за стажовете е разширена с информация за отработени часове (при поискване от клиента)  и за брой оставащи дни неплатен отпуск признат за трудов и осигурителен стаж.
х х
Отпечатва списъци по различните кодове на удръжки
НОВО 2020: Справка кодове е разширена с информация за сумите, въведени като корекция за минал месец.
х х
НОВО 2020: Извежда удостоверения за детски помощи, трудови възнаграждения и осигурителен доход с обобщените данни за служителя, независимо колко копия е имал през избрания период. За месеците, за които няма данни в базата на ФИКС Уин справката съдържа нулеви суми.  х х
НОВО 2020: Подобрения при въвеждане на нов служител:
*  ред от таблицата с МОП за организацията се използва като стойност по подразбиране за ред от МОП таблицата за служителя.
* за вид осигурен 12 или 13 отпада изискването задължително да се  въвеждат месечна заплата по трудов договор, ред от таблицата с МОП, НКИД, НКПД, категория персонал.
х х
Поддържа данни и ги извежда с оглед безкасово плащане по стандарт на различни банки
НОВО 2020: обновена информация за банките според сайта на БНБ към 21.01.2020 (имена на банки, банкови клонове)
х х
Позволява настройването на всяка конкретна реализация по отношение на използваните кодове на начисления и удръжки, текстови константи, брой на използвани календари, и др. х х
Разполага с гъвкава система от сервизни функции за поддържане на базата данни х х
Извършва годишно преизчисляване на данъка и издава съответна служебна бележка
НОВО 2020:
* Нов формат на  служебна бележка (частична и годишна).
* Създадена е възможност за задаване на основен работодател чрез формата на годишната служебна бележка, както и през цялата година чрез формата за частичната служебна бележка.
* Код 102 се слага по подразбиране за дохода на самоосигуряващите се с личен труд.
* преизчисляване на ДОД само за служители, за които организацията е основен работодател.
х х
Осигурява автоматично файловете за НАП на избран от потребителя носител - както за осигуровките, така и по чл.62 от КТ
НОВО 2020:
* справка по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ: информацията за съдържанието на ХМЛ файла е в таблична форма; възможност за промени в справката без да са необходими знания за структурата на файла; информация за служителите, които имат повече от едно копие.
*коригираща Декларация 1 вече се генерира при промяна в произволно нейно поле (например при промяна само на  облагаемо бруто или само на нетно възнаграждение).
х х
Позволява многофирмена работа - с едно копие (инсталация) на продукта могат да се обработват няколко независими организации х х
Разполага с мощни средства за защита от неоторизиран достъп - използване на сертификати за достъп и създаване на потребителски "роли" х х
Генериране на справки по зададени/избрани критерии от потребителя х х
НОВО 2020: Изчислява средно-списъчен състав според методиката на НСИ за приравняване на наетите на непълно работно време към еквиваленти на лица в пълна заетост. х х
Изпращане на фишове по електронна поща   х
Поддържане плащания с външно финансиране – проекти. Изготвя документи (фишове, ТРЗ и НАП рекапитулации, Банков файл) отчитайки САМО сумите по проекта. Документите се изготвят за всеки месец поотделно, независимо, че през текущия месец могат да се въведат суми по проекта като корекции за няколко месеца назад.
Функционалност 1 - ПРОЕКТИ, КОИТО СА ИЗЦЯЛО ФИНАНСИРАНИ – не се отчита осигурителният доход от други трудови отношения. Задава се сума, която се начислява на служителя и тя е осигурителният доход по проекта.  Личните осигуровки се пресмятат върху тази зададена сума.
НОВО 2020: Функционалност 2  – „ЧАСТИЧНО“ ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ. Проекти, за които се задава чистата сума, която трябва да се получи по проекта и се изчислява съответната брутна сума, която трябва да се начисли.  Осигурителният доход по проекта се изчислява като се отчита осигурителният доход от другите трудови отношения. Той  не трябва да надвишава разликата между максималния осигурителен доход  и осигурителния доход от другите трудови доходи.
Функционалност 2 може да се използва за въведеното заплащане от 1000лв. чисти за работещите в болниците на първа линия по пандемията Ковид-19.
  х
Осигурява информация за удръжки, свързани със задълженията на отделните лица към Взаимоспомагателната каса   х
Осигурява информация за тримесечните и годишните статистически отчети към НСИ   х