В Предистик ООД се спазва следната политика за защита на личните данни:
 

  • Спазва се Регламент 2016/679 на европейския парламент и на съвета и Закон за защита на личните данни;
  • Обработва се минимумът от данни, които са необходими за осъществяване на дейността;
  • Предприемат се нужните технически и организационни мерки за опазване на личните данни;
  • Взима се съгласието на обектите на обработка на лични данни, освен в случаите, когато законът изисква друго;
  • Лицата, обработващи лични данни са обучени да спазват мерките, необходими за опазването на личните данни, в това число и правилата за чисто бюро и чист екран;
  • Попълва се Вътрешен регистър на дейността по обработване на лични данни и всички необходими декларации, свързани с опазването на личните данни;
  • При евентуален пробив в защитата на личните данни се уведомяват субектите, чиито данни са били разгласени и Комисията за защита на личните данни.