Как да се преизчисли ДДФЛ за служители, които през годината са преминали от самоосигуряващи се в друг вид осигурен?


През 2020 не бяхме дали специална инструкция при промяна на вид осигурен 12 или 13 в друг вид осигурен да се създава
ново копие на служителя. Това се налага защото за самоосигуряващото се лице организацията НЕ е основен работодател
и неговите доходи не участват в преизчисляването на ДДФЛ. За новото копие ( с новия вид осигурен) организацията е основен
работодател и за неговите доходи се прави преизчисляване на ДДФЛ.
 
За да се преодолее проблема, трябва да се направи следното:
  • през текущия месец декември се създава копие на служителя със задна дата: месецът, когато е сменен вид осигурен
  • за месец декември се задават компонентите на заплатата
  • създава се частична служебна бележка на старото копие с начален месец - месеца, през който е сменен вид осигурен и краен месец - месец ноември.
  • доходите от частичната бележка се нанасят като доходи от "друг" работодател  (ЕИК на организацията)
  • прави се преизчисляване на ДДФЛ за новото копие.