Какво трябва да се направи, за да се приключи годината?


1. Да се обнови месец ноември, т.е. текущият месец да е декември.
Това е достатъчно за организациите, които ще отчитат периода декември 2019 - ноември 2020. За организациите, които ще отчитат периода януари 2020 – декември 2020  трябва да е обработен и месец декември.

Внимание:  В случай на период януари 2020 – декември 2020 програмата само предупреждава, че месец декември трябва да е обновен, но разрешава да се продължи работата и без обновяване, разчитайки на отговорността на клиента, че обработката на декември е приключила (всички данни за декември да са нанесени).
Това поведение е по искане на клиенти: работят с период януари - декември, но резултата от изравняване на данъка искат да го отразят в декемврийската заплата.

2.  Да се определи за всеки служител и за всяко от неговите копия дали организацията е основен работодател или не.
Преизчисляване на ДДФЛ се прави само за служителите, за които организацията е основен работодател. Затова е важно преди преизчислението да се определи дали организацията е основен работодател или не.
Определянето може да стане по различни начини, но препоръката е да се използва информацията, която се предоставя при избор на НАП/НОИ -> Справка по чл 73, ал.6 от ЗДДФЛ  (с подробности информацията е описана в т. 20.6 на Ръководството за потребителя).

- За всеки от служителите се проследява стойността в колоната „ОСН.РАБ.“ и се преценява дали се налага промяна. 
- Внимание, промяна на стойността за основен работодател се налага предимно в случаите на служители с повече от едно копия. В такъв случай в списъка ще имате няколко реда за един и същи служител:
  • Трябва да решите кое от копията/кой пореден номер ще е основното копие (в справка 73 не може да има по 2 и повече реда за едно и също ЕГН/служител). За да е коректно преизчисляването на дължимия данък е важно да определите кое копие ще е основното преди преизчисляването.
  • За всяко от „неосновните“ копия се създава частична служебна бележка (виж т. 29.6 от Ръководството). Записват се сумите облагаем доход, лични осигуровки и удържан ДОД. От комбо бокса „Основен работодател“ се избира стойност „2 ИЗКЛ.“
  • За основното копие също се отваря формата за частичната служебна бележка. Чрез бутона „Данни от друг работодател“ се отваря формата за добавяне на данни от друг работодател.  По подразбиране ЕИК и име на работодателя са ЕИК-ът и името на организацията и не могат да се редактират. Въвеждат се сумите за облагаем доход, лични осигуровки и удържан ДОД за другите копия. От комбо бокса „Основен работодател“ се избира стойност „1 ДА.“ или „0 НЕ“ в зависимост от това, дали организацията е основен работодател към 31 декември.


3. Да се провери дали са въведени всички данни от други работодатели
Данни от други работодатели се въвеждат не само в случай на повече копия (т. 36.2 от Ръководството). Те трябва да се въвеждат например при постъпване на служител. Също трябва да се въвеждат, ако служителят работи по втори трудов договор в организацията. За начина на въвеждане моля, направете справка с т.27 на Ръководството за потребителя.

4. Да се въведат данъчните облекчения за деца
За подробности, моля прочетете т. 28.4 от  Ръководството за потребителя.
Въведената по този начин сума се визуализира във формата на годишната служебна бележка в полето с етикет „Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ“ (в това поле не може да се въвежда сума ръчно).
Забекежка: въвежда се сумата, с която трябва да се намали годишната данъчна основа, а не сумата , с която трябва да се намали данъка: за 2021 : 4500 лв. за 1 дете. 9000 лв. за 2 деца, 13500 лв. за три деца.

5. Да се въведат данъчните облекчения за деца с увреждане по чл. 22г от ЗДДФЛ

Данъчното облекчение за деца с увреждане по чл. 22г от ЗДДФЛ се въвежда ръчно чрез формата на Годишната служебна бележка, в полето с етикет „Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ“.

6. Да се въведат други данъчни облекчения

Данъчните облекчения, за които има възможност да бъдат въведени в Годишната служебна бележка също трябва да бъдат въведени преди да се пристъпи към преизчисляване на годишен ДДФЛ.
След въвеждане на данъчните облекчения в полетата на Годишната служебна бележка бутонът "запази" трябва да бъде натиснат, но не е необходимо да се създава служебна бележка.  

Внимание: Облекчения, пропуснати да се въведат чрез формата на Годишната служебна бележка преди окончателното преизчисляване на данъка (преди обновяването на месеца, през който се възстановява надвнесения данък),   НЕ трябва да се въвеждат в програмата. Ако това се направи при изготвянето на справката по чл. 73 ал. 6 ще се отрази, че данъкът върху нововъведените облекчения е възстановен, а той не е. Пропуснатите данъчни облекчения трябва да се декларират чрез Годишната данъчна декларация пред НАП.


7. Преизчисляване на дължим годишен ДДФЛ
Подробностите са описани в т.28 от Ръководството за потребителя. Преизчисляване на ДДФЛ се прави само за служители, за които организацията е основен работодател.
Новото за 2021 е, че при преизчисляването се вземат в предвид всички данъчни облекчения,
включително и въведените чрез Годишната служебна бележка.
 

Автоматично преизчисляване на ДДФЛ се прави и при първото активиране на бутона „Създай“ за справка по чл.73, ал.6 (т. 20.6 от Ръководството). Разликите се попълват в последната колона на таблицата/списъка: „РАЗЛ.ДОД“. Тази колона може да се ползва само информативно (разликите не могат да бъдат отразени в заплатата на служителите).

Забележка:
Припомняме, че с версия 2.4.0.5405 от 23.06.2020  беше коригиран проблем при изчисляването на данъчната основа в случай на  НУЛЕВО ОБЛАГАЕМО БРУТО.
Нулевото облагаемо бруто вече не се намалява с личните осигуровки и данъчната основа остава нула.
До месец юни 2020, ако служител е бил  в неплатен отпуск цял месец ( т.е. облагаемото бруто е било нула) и съответно осигуровката здравно върху неплатен е била 24.40 лв. , данъчната основа неправомерно е ставала -24.40 лв. 

Ако служител е бил в неплатен отпуск цял месец  през юни 2020 или през някой от следващите месеци, версията от 23.06.2020 и тези след нея осигуряват коректната данъчна основа: НУЛА.