Какво трябва да се направи, за да се приключи годината?

Приключването на годината е съпроводено с преизчисляването на ДОД. Преди да се пристъпи към годишното данъчно изравняване е задължително да се изпълнят изброените по-долу стъпки. Препоръчително е да се започне от подготовката на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДДФЛ. Тя предоставя полезна информация, а така също и средства за изпълнение на необходимите стъпки.
 

1. Да се обнови месец ноември, т.е. текущият месец да е декември.
Това е достатъчно за организациите, които ще отчитат периода декември 2022 - ноември 2023. За организациите, които ще отчитат периода януари 2023 – декември 2023  трябва да е обработен и месец декември.

Внимание:  В случай на период януари 2023 – декември 2023 програмата само предупреждава, че месец декември трябва да е обновен, но разрешава да се продължи работата и без обновяване, разчитайки на отговорността на клиента, че обработката на декември е приключила (всички данни за декември да са нанесени).
Това поведение е по искане на клиенти: работят с период януари - декември, но резултата от изравняване на данъка искат да го отразят в декемврийската заплата.

2.  Да се определи за всеки служител и за всяко от неговите копия дали организацията е основен работодател или не.
Преизчисляване на ДДФЛ се прави само за служителите, за които организацията е основен работодател. Затова е важно преди преизчислението да се определи дали организацията е основен работодател или не.
Определянето може да стане по различни начини, но препоръката е да се използва информацията, която се предоставя при избор на НАП/НОИ -> Справка по чл 73, ал.6 от ЗДДФЛ  (с подробности информацията е описана в т. 20.6 на Ръководството за потребителя).

- За всеки от служителите се проследява стойността в колоната „ОСН.РАБ.“ и се преценява дали се налага промяна. 
- Внимание, промяна на стойността за основен работодател се налага предимно в случаите на служители с повече от едно копия. В такъв случай в списъка ще имате няколко реда за един и същи служител:
  • Трябва да решите кое от копията/кой пореден номер ще е основното копие (в справка 73 не може да има по 2 и повече реда за едно и също ЕГН/служител). За да е коректно преизчисляването на дължимия данък е важно да определите кое копие ще е основното преди преизчисляването.
  • За всяко от „неосновните“ копия се създава частична служебна бележка (виж т. 29.6 от Ръководството). Записват се сумите облагаем доход, лични осигуровки и удържан ДОД. От комбо бокса „Основен работодател“ се избира стойност „2 ИЗКЛ.“
  • За основното копие също се отваря формата за частичната служебна бележка. Чрез бутона „Данни от друг работодател“ се отваря формата за добавяне на данни от друг работодател.  По подразбиране ЕИК и име на работодателя са ЕИК-ът и името на организацията и не могат да се редактират. Въвеждат се сумите за облагаем доход, лични осигуровки и удържан ДОД за другите копия. От комбо бокса „Основен работодател“ се избира стойност „1 ДА.“ или „0 НЕ“ в зависимост от това, дали организацията е основен работодател към 31 декември.


3. Да се провери дали са въведени всички данни от други работодатели
Данни от други работодатели се въвеждат не само в случай на повече копия (т. 36.2 от Ръководството). Те трябва да се въвеждат например при постъпване на служител. Също трябва да се въвеждат, ако служителят работи по втори трудов договор в организацията. За начина на въвеждане моля, направете справка с т.27 на Ръководството за потребителя.

Обърнете внимание, че при въвеждане на данни от друг работодател е добавена възможност за въвеждане на авансово използвани облекчения за деца и деца с увреждания при другия работодател.

4. Да се въведат данъчните облекчения за деца по чл. 22в и чл.22г
За подробности, моля прочетете т. 28.4 от  Ръководството за потребителя.

В подготвителната секция на Годишната служебна бележка също има възможност за въвеждане на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания чрез полетата  „Данъчно облекч. Деца чл. 22в от ЗДДФЛ" и  „Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ“.


5. Да се въведат други данъчни облекчения

Данъчните облекчения, за които има възможност да бъдат въведени в Годишната служебна бележка също трябва да бъдат въведени преди да се пристъпи към преизчисляване на годишен ДДФЛ.
След въвеждане на данъчните облекчения в полетата на Годишната служебна бележка бутонът "запази" трябва да бъде натиснат, но не е необходимо да се създава служебна бележка.  


6. Преизчисляване на дължим годишен ДДФЛ

Подробностите са описани в т.28 от това ръководство. Преизчисляване на ДОД се прави само за служители, за които организацията е основен работодател. Преизчисляването трябва да се направи след въвеждане на всички полагащи се данъчни облекчения.

Резултата от преизчислението (сумата по код 609) се визуализира в подготвителната част на справката по чл. 73 ал. 6 - в колоната  „РАЗЛ.ДОД“. Тази колона може да се ползва само информативно с цел сравнение с колона „Ред 17“.

Забележка: Резултата от преизчислението се записва в код 609 само, ако е избран флага „Отрази резултата в заплата..“.  Не е проблем след анализ на резултата от първото преизчисление да се направят промени и да се изпълни отново преизчислението. Сумата по код 609 ще се препокрие от новия резултат.

Моля, обърнете внимание на т.28.7 от Ръководство за потребителя "Промени през 2023 в преизчисляването на дължимия годишен ДОД"