Как да обработвам проекти - плащания с външно финансиране?

При постъпване на плащания по други проекти дали изпълнявам необходимите стъпки в правилната последователност?

1.Дефиниране на кодовете, които ще се използват за сумите по проекта/проектите
 • Необходим е поне по един код за всеки от проектите;
 • Не е необходимо да се дефинира отделен код за всеки месец. Един код може да се използва за всички месеци по даден проект, но може да се работи и с отделен код за всеки месец ;
 • Кодовете трябва да са от тип 19;
 • В характеристиката на кодовете трябва бит 16 да е вдигнат, защото сумите по проекти се изплащат с отделен банков файл.
Препоръчителна характеристика за кодовете по проекти е 67174482,  т.е. битовете 1, 4, 6, 16 и 26 трябва да са вдигнати.
 

2.   Проверка за код 999
Код 999 е от тип 0 и в характеристиката му само бит 26 е вдигнат.
Във фиша по основния трудов договор сумите, платени по проекти се виждат като суми по код 999. Код 999 НЕ трябва да се използва за други цели.

3. Проверка за символна константа 38
Когато по проекта работят хора с увреждания, символна константа 38 трябва да има стойност 'И' - преференциите за инвалидност (ЛП 6) не се зачитат при изчисляване осигурителните вноски по проекта.

4. Нанасяне данните за заплати за текущия месец и изготвяне ТРЗ и НАП рекапитулации, ако се изискват за отчетност (с данни без сумите по проекти).

5. Нанасяне плащанията по проекти: в текущия месец и като корекции за съответните минали месеци.

6. Изпълнява се масово пресмятане, изготвят се фишове, ТРЗ и НАП рекапитулации , декларации 1 и 6.

7. Прави се архив преди да се пристъпи към следващата стъпка: вадене документи по проекта.

Забележка: Ако се налагат промени, свързани с основния договор на хората или с плащанията по проекта трябва да се прави нов архив.


8. Изготвяне на отделни документи само за плащанията по проекта за всеки от месеците

 • От екрана със служителите и вертикалното меню отляво се избира „Спец. изменения – Проекти“;
 • В комбо бокса "Промяна НАЧАЛО" се избира първият месец, за който е правена корекция или има редовно плащане по проект (в който има код със сума по проект);
 • В комбо бокса "Оставащи КОДОВЕ" се избират кодовете, които се използват за плащания по проекта;
 • По подразбиране плащанията по проекта са по банков път. Затова по подразбиране е избран чек бокса за кодовете от тип 14. Те също трябва да останат.
 • Ако трябва да се извадят документи за направени плащания със задна дата (въведени като корекции), трябва да се избере "Корекциите стават редовни".
 • Ако не трябва да се вадят документи за всеки от месеците поотделно, чек-боксът "Корекциите стават редовни" НЕ се избира и тогава от текущия месец  се изваждат документи сумарно (за всички корекции) за плащането през текущия месец (плащането не се разпределя по отделните месеци)
 • Избира се "изпълни".
   

9. В резултат програмата сама (без намеса на клиента) прави следните действия (работи с всички хора, не само с тези, които имат допълнителни плащания):

 • изтрива всички кодове освен тези, които са избрани да останат (кодовете по проекта);
 • изтрива всички отсъствия;
 • замразява хората, които нямат някой от избраните за оставане кодове;
 • слага стойност 'А' на символна константа 13 - осигурителен доход не се увеличава  до МОП;
 • прави масово пресмятане. 

 

10. След като приключи изпълнението могат да се извадят изходните документи (фишове, ТРЗ и НАП рекапитулации,  банков файл) за хората и месеците, през които е имало плащане.